تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۴ | 6:11 | نویسنده : مهدی حیدری

1-     محاسن ومعایب سازه های بتنی را شرح دهید. (5/1نمره)

 

2-     ویژگی اصلی مصالح سنگی بکار رفته در بتن چیست ؟(1نمره)

 

3-     انواع مواد افزودنی وموارد مصرف آن را نام ببرید.(2نمره)

 

4-     آزمایش تعیین ارزش ماسه ای را توضیح دهید.(1نمره)

 

5-     سنگ دانه های مصرفی در بتن از نظر میزان آب چه حالت هایی دارند ؟ (1نمره )

 

6-     کارایی بتن را تعریف کرده؛به چه عواملی بستگی دارد وچگونه تعیین می شود ؟(2نمره)

 

7-     هدف از طرح اختلاط بتن چیست ؟ عوامل مؤثر بر آن را شرح دهید.(2نمره)

 

8-     از مراحل ششگانه طرح اختلاط بتن روش بدست آوردن مراحل زیر را بنویسید.(5/1نمره)

1- تعیین مقاومت متوسط هدف (مرحله 1)    2- محاسبه مقدار سیمان (مرحله 4)   3- محاسبه وزن کل سنگ دانه ها (مرحله5)

 

9-   اگر مقادیر طرح اختلاط بتنی به شرح زیر باشد ؛ مقدار آب کل مورد نیاز مخلوط را بدست آورید . (5/1نمره)

- وزن ماسه اشباع با سطح خشک = 870کیلوگرم بر متر مکعب             - میزان جذب آب ماسه =6/2 درصد           

- وزن  شن  اشباع با سطح خشک = 835کیلوگرم بر متر مکعب             - میزان جذب آب شن = 2/1 درصد

                                     - وزن آب آزاد = 225 کیلوگرم بر متر مکعب

 

10-   دلایل اصلی مصرف فولاد در بتن را بنویسید . (5/1 نمره )

 

11-  بتن پیش تنیده را توضیح دهید . (5/1نمره)

 

12- شبکه های جوش شده  از سیم را تعریف کرده وکاربرد آنها راشرح دهید .(5/1نمره )

 

13- از شکلهای رایج میلگردها ( سنجاقک ؛ خرک ؛ رکابی و ادکا ) را با رسم شکل  توضیح دهید . ( 2نمره )  

 

 

نمونه سوالات مقررات ملی ساختمان

1-     فلسفه وجودی آیین نامه های ساختمانی را بنویسید .(4مورد)(2نمره)

 

2-     کار فرما ،مشاور، پیمانکار، را تعریف کنید.(2نمره)

 

3-     قاب خمشی وقاب مهار بندی شده را تعریف کنید.(2نمره)

 

4-     نقش سقف در پایداری سازه را توضیح دهید.(1نمره)

 

5-     بار مرده وبار زنده را باذکر مثال توضیح دهید.(2نمره)

 

6-     مبانی واصول پایه در انبار سازی مصالح ساختمانی را توضیح دهید.(2نمره)

 

7-     ضوابط کلی واصول گودبرداری وشالوده ریزی را توضیح دهید.(2نمره)

 

8-     عمل آوردن بتن را تعریف کنید.(2نمره)

 

9-     نکات آیین نامه ای مربوط به بتن ریزی در هوای سرد را بنویسید.(1نمره)

 

10- حداقل ضخامت قطعات فولادی برای اعضای سازه ای ومقاطع لوله ای را توضیح دهید.(2نمره)

 

11- وضعیت های مختلف جوشکاری را نام ببرید.(2نمره)